โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042-055310
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุ่งทิวา กันปัญญา
ครู คศ.3

นางลัดดาวัลย์ ตาระบัตร
ครู คศ.2

นางรจนา ขันทะชา
ครู คศ.2

นายประหยัดไชยกา
ครู คศ.1