โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042-055310
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรณยุทธ แก้วฝ่าย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางนิยม บุญมีทองอยู่
ครู คศ.3

นายทศพล ฤาชากูล
พนักงานราชการ

นางสาวสุคนธ์ทิพย์ บัวชุม
ครูผู้ช่วย