โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042-055310
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางรจนา ขันทะชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวดวงพร สุธรรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายคมกฤษ คะปัญญา
ครูอัตราจ้าง