โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042-055310
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายภานุลักษณ์ มังคละคีรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ