โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042-055310
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจารุวัฒน์ บุญทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายทศพล อุสาพรหม
ครู คศ.1

นางสาวพนิดา เดชโฮม
ครู คศ.1

นายคมกฤษ คะปัญญา
ครูอัตราจ้าง