โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042-055310
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนิวัตร ขันทะชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพรรณี ฤาชากูล
ครู คศ.3

นางจิณห์นิภา เกษมสินธุ์
ครู คศ.2

นางสาววนลี นิลชัย
พนักงานราชการ