โรงเรียนบ้านข่าพิทยาคม
125 หมู่ 12 ถ.ศรีสงคราม - อากาศอำนวย  ตำบลบ้านข่า  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
เบอร์โทรศัพท์ 042-055310
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางระรื่น งอยจันทร์ศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวประภาภรณ์ มีพรหม
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล คะปัญญา
ครูอัตราจ้าง